สารจากนายก
 • วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครตรัง
  "การศึกษาก้าวหน้า  พัฒนาต่อเนื่อง  สู่นครตรังเมืองแห่งความสุข"
 • พันธกิจ (MIssion)
  1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
 • พันธกิจ (MIssion)
  2. พัฒนาและเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 • พันธกิจ (MIssion)
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้หลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่เมืองแห่...
 • พันธกิจ (MIssion)
  4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
 • พันธกิจ (MIssion)
  5. บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

Highlight เทศบาลนครตรัง

   
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • กิจกรรมเทศบาล

ปฏิทินกิจกรรม