สารจากนายก
 • วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครตรัง
  "สังคมดี มีคุณภาพ สภาพแวดล้อมน่าอยู่   มุ่งสู่เมืองแห่งการเรียนรู้"
 • พันธกิจ (MIssion)
  1. สร้างความสมดุลของการพัฒนาระหว่างคน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 • พันธกิจ (MIssion)
  2. ส่งเสริมและพัฒนางานบริการสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 • พันธกิจ (MIssion)
  3. ส่งเสริม สนับสนุนสังคมให้มีคุณธรรมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย มุ่งสู่เมืองน่าอยู่...
 • พันธกิจ (MIssion)
  4. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 • พันธกิจ (MIssion)
  5. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน
 • ค่านิยม
  บริการสาธารณะดี มีหลัดธรรมาภิบาล ทำงานเป็นทีม

Highlight เทศบาลนครตรัง
 

   
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • กิจกรรมเทศบาล