ประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานยกร่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
จำนวนคนดู: 1106
30 มกราคม 2557

นายรักเกียรติ ชูแสง รองปลัดเทศบาลนครตรัง (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครตรัง) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานยกร่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมเมขลา สำนักงานเทศบาลนครตรัง (๒๙ มกราคม ๕๖)