ประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น กิจกรรม ประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “นครตรังวิชาการ” ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗
จำนวนคนดู: 4601
6 กุมภาพันธ์ 2557


ไม่มีรูปภาพ

โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กิจกรรม ประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “นครตรังวิชาการ”

ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗

...................................................

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรพิเศษอื่นๆ ที่กฎหมายบัญญัติ ให้อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และบริหารจัดการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจด้านการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการฯ และจัดนิทรรศการผลงานทางการศึกษาขององค์กรต่างๆ ในระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ (๙ ครั้ง)

          และในปีการศึกษา ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมติที่ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ ได้มอบหมายให้เทศบาลนครตรังเป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “นครตรังวิชาการ” ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ เทศบาลนครตรัง ภายใต้คำขวัญที่ว่า “นครตรังร่วมใจ ท้องถิ่นไทยพัฒนา วิชาการก้าวหน้า การศึกษาสู่อาเซียน”

          เพื่อให้เด็กที่อยู่ในวัยเรียนได้มีการศึกษาพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เหมาะสมกับช่วงวัยมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ที่ไร้ขอบเขต ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ผ้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

          ด้วยเทศบาลนครตรัง ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคใต้ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗ “นครตรังวิชาการ” ระหว่างวันที่ ๑ข – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานปูนห้างโรบินสัน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของท้องถิ่นและเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนจากการแข่งขันด้านวิชาการและด้านทักษะใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การประกวด / แข่งขันในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ปฐมวัย การแข่งขันหุ่นยนต์ และการประกวดสื่อ นวัตกรรมการศึกษาของครูผู้สอน ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย

          ๑. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน

                   ๑.๑ ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                   ๑.๒ ระดับปฐมวัย

                   ๑.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                   ๑.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                   ๑.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                   ๑.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                   ๑.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                   ๑.๘กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                   ๑.๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                   ๑.๑๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                   ๑.๑๑ การแข่งขันหุ่นยนต์

                   ๑.๑๒ การประกวดสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาของครู

          ๒. การจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้

 

          ในการนี้ เทศบาลนครตรังขอความอนุเคราะห์จากท่านมาร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคใต้ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗ “นครตรังวิชาการ” ในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี  และขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้

 

 

กำหนดการงานแถลงข่าว

และการประชุมชี้แจงรายละเอียดในการประกวด / แข่งขันทักษะทางวิชาการ

ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗

“นครตรังวิชาการ”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ถนนห้วยยอด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 

เวลา ๐๘.๓๐ น.

- ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนและรับเอกสาร

เวลา ๐๙.๓๐ น.

- พิธีกรแนะนำผู้เข้าร่วมแถลงข่าว

- นายอภิชิต  วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการประกวด / แข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวถึงการเตรียมการในด้านต่างๆ เช่น สถานที่จัดการประกวด / แข่งขัน , สถานที่พัก , การให้บริการ ฯลฯ

- นายภูภัฎ ยกทวน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการประกวด / แข่งขันทักษะทางวิชาการ / การจัดบูธนิทรรศการ , การจัดพิธีเปิดงาน ฯลฯ

เวลา ๑๐.๓๐ น.

- รับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๑.๐๐ น.

- การชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด / การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

เวลา ๑๒.๐๐ น.

- รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น.

- การชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด / แข่งขันทักษะทางวิชาการ (ต่อ)

- ตอบข้อซักถาม

เวลา ๑๔.๓๐ น.

- รับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๕.๐๐ น.

- นายอภิชิต  วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวขอบคุณ

- ถ่ายภาพร่วมกัน

เวลา ๑๖.๓๐ น.

- เสร็จสิ้นการประชุม