นโยบายการบริหาร

นโยบายการบริหาร 

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2 

ด้านที่ 3

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก