นโยบายด้านที่ 4 ด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก