นโยบายด้านที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมือง

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก