วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

"การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาต่อเนื่อง สู่นครตรังเมืองแห่งความสุข"

 

พันธกิจ (Mission)

 1.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
 2. พัฒนาและเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิติของประชาชน
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้หลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่เมืองแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
 5. บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน
 6. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารการตามหลักธรรมาภิบาล
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก