ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารการตามหลักธรรมาภิบาล

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด