หน่วยงานภายใน

1. สำนักปลัดเทศบาล

2. สำนักการศึกษา

3. สำนักการช่าง

4. กองคลัง

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6. กองสวัสดิการสังคม

7. กองวิชาการและแผนงาน

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก