การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

รู้จักเทศบาล

กิจกรรม...แปรงฟันถูกวิธีและตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับทันตสุขภาพ

กิจกรรมตามโครงการประกวดการแปรงฟันที่ถูกวิธีและตอบปัญหาเกี่ยวกับทันตสุขภาพ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจการแปรงฟันอย่างถูกวิธีมากขึ้น >>>> 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 งานทันตสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรังจัดกิจกรรมตามโครงการประกวดการแปรงฟันที่ถูกวิธีและตอบปัญหาเกี่ยวกับทันตสุขภาพ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจการแปรงฟันอย่างถูกวิธีมากขึ้นและเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพช่องปากตนเอง โดยเน้นให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานแต่แฝงด้วยความรู้ด้านทันตสุขภาพ..

.

.

.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก