การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

รู้จักเทศบาล

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 >>>>>

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อยกย่อง เชิดชู สร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียน ให้ตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก