การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

รู้จักเทศบาล

กิจกรรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำชุมชนและบุคคลทั่วไป 2562

เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำชุมชนและบุคคลทั่วไป) 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำชุมชนและบุคคลทั่วไป) ณ ห้อประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง โดยมีนางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาลนครตรัง กล่าวรายงาน และ นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม >>>>> สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้นำองค์กรชุมชนและบุคคลทั่วไป และเพื่อให้ผู้สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้สามารถสื่อสารได้ โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 - 21 มิถุนายน 2562 ใช้ระยะเวลาฝึกอบรม 15 วัน วันละ 3 ชั่วโมง โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก