การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

รู้จักเทศบาล

“นครตรังทำดีเพื่อพ่อ”

โครงการ “นครตรังทำดีเพื่อพ่อ" (กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) ครั้งที่ 1 

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2560) คณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง โดยนายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครตรัง, นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนายประสาน อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาลนครตรัง, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม, กลุ่มลูกเสือชาวบ้านเขตเทศบาลนครตรังและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมโครงการ “นครตรังทำดีเพื่อพ่อ" (กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) ครั้งที่ 1 โดยได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณวัดและร่วมถวายภัตาหารเพลแด่พระภิกษุ ณ วัดประสิทธิชัย โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา อันนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ทั้งเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบของจิตอาสา ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) และตามแนวทางการพัฒนา จังหวัดตรัง รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก