การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

รู้จักเทศบาล

คณะผู้บริหารนครตรังขอพรจากผู้ใหญ่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560

รายละเอียด

นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาลนครตรัง นายเสรี สุขเกษม และนายเจริญวิทย์ พูลสิน สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง เข้าคารวะและขอพรจากนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 และยังได้ขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด ได้แก่นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ ,นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง,นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ ปลัดจังหวัดตรัง ,นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง และนายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานและดำเนินชีวิตตลอดปี 2560.

 

 

 

 

 

 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก