การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ >>>> 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) ได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ได้ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแก่นักเรียน และติดตามดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยแบ่งการเยี่ยมบ้านออกเป็น ๕ สาย คือ - สายที่ ๑ นาตาล่วง ทุ่งควน บ้านโพธิ์ - สายที่ ๒ สายสวนมัน บ่อสีเสียด ตอยอม ปลายหมัน - สายที่ ๓ สายนาท่ามเหนือ นาท่ามใต้ นานอน เกาะบก - สายที่ ๔ สายคลองเต็ง - สายที่ ๕ สายเกาะปราง ทุ่งปง ไสโพ ลำภูรา >>>> สำหรับ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อช่วยกันดูแล ช่วยเหลือ ป้องกันและติดตามนักเรียนโดยตรง..

.

.

.

.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก