การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

พบปะผู้ร่วมโครงการเยี่ยมบ้านด้วยคุณภาพ ปี 2562

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้พิการ/ ผู้ดูแล/ อสม. ที่มีหัตถการต่างๆ ตามงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ปี 2562  >>>> 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมพบปะผู้ร่วมโครงการเยี่ยมบ้านด้วยคุณภาพ ปี 2562 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้พิการ/ ผู้ดูแล/ อสม. ที่มีหัตถการต่างๆ ตามงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ปี 2562 ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานโดยกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลตรัง >>> สำหรับ ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง มีผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องเยี่ยมบ้านโดยสหวิชาชีพ ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561 มีผู้ป่วยที่ต้องเยี่ยมบ้าน จำนวน 338 ราย ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายจะมีสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน โดยแบ่งตามระดับความรุนแรงของผู้ป่วยและความต้องการ การช่วยเหลือที่บ้าน โดยมีทั้งผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนได้ จำนวน 139 ราย ช่วยตนเองได้เล็กน้อย จำนวน 134 ราย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และมีภาวะแทรกซ้อนที่จำเป็นต้องดูแลต่อเนื่องที่บ้าน จำนวน 65 ราย และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือทำหัตถการทั้งสิ้น 92 ราย โดยผู้ดูแลบางส่วนยังขาดความรู้และทักษะ ในการดูแลตามสภาพผู้ป่วยในแต่ละราย ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย ฟื้นฟูสภาพและดูแลผู้ป่วยให้ใกล้เคียงกับสุขภาพร่างกายและไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ซับซ้อนมากขึ้น กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลตรัง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ จึงได้ทำโครงการขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้พิการ/ ผู้ดูแล/ อสม. ที่มีหัตถการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการดูแลป่วยให้ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

.

.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก