การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2562

นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดโครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 >>>> 

วันนี้ (1 มีนาคม 2562) นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและชี้แจงแนวทางการคัดเลือกบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายประสาน อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาลนครตรัง นางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาลนครตรัง นางสาวสุดใจ ทองย้อย สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาลนครตรัง กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง ยังทำให้ชุมชนมีบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดให้ความรู้ เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติต่อไปในอนาคต >>>> สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมเป็นคณะทำงานในการคัดเลือกบ้านและโรงเรียนตัวอย่างวิถีพอเพียงของเทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562 โดยการอบรม มีผู้นำองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนยังได้รับมอบข้าวเปลือกบรรจุถุง "พอเพียง" เป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำ เพื่อให้ยึดมั่นในความพอเพียง ตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญต่อการปลูกข้าว เพราะข้าว คือชีวิตของชาวไทย โดยพระองค์ทรงทำให้เห็น ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและการปลูกข้าว เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร ส่วนคำว่า "พอเพียง" คือหลักปรัชญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชน ซึ่งยึดหลักความพอดี พอมี พอใช้ ตามฐานะและความสามารถของแต่ละบุคคล.

.

.

.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก