การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

นครตรังจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย  >>>> 

ที่ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย โดยมีนายตรีเนตร เหมือนเลื่อน รองปลัดเทศบาลนครตรัง กล่าวรายงาน และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สำหรับโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครตรัง ทุกส่วนการงาน ได้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รู้จักวีการป้องกันอัคคีภัย การระงับเหตุ และการหนีไฟ ได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เข้าระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนข้อมูลหลักฐาน เอกสารต่างๆของทางราชการได้ทันท่วงที หากเกิดอัคคีภัยขึ้น ซึ่งการฝึกซ้อมแผนฯครั้งนี้ในภาคทฤษฎี มีการให้ความรู้เรื่องการเกิดไฟ การหนีไฟ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การบัญชาการเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ และภาคปฏิบัติ ฝึกอบรมการดับไฟแก๊ส ไฟที่เกิดจากน้ำมัน การใช้ถังเคมีดับเพลิง การสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการฝึกซ้อมแผนโดยจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ในตัวอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ทั้งนี้ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมดจะต้องหนีไฟไปยังจุดรวมพลหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครตรัง และมีการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาล ซึ่งการฝึกซ้อมเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก