การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

พิธีตักบาตรงานประเพณีชักพระวัดควนขัน และกิจกรรมชักพระเดือน 5

พิธีทำบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์ เนื่องในงานประเพณีชักพระวัดควนขัน ประจำปี 2562 >>>

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายประสาน อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาลนครตรัง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และประชาชนในชุมชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์ เนื่องในงานประเพณีชักพระวัดควนขัน ประจำปี 2562 โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ พร้อมแสดงพระธรรมเทศนาแก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยหลังเสร็จสิ้นจากพิธีทำบุญตักบาตร ได้ร่วมชักพระเดือน 5 ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชุมชนวัดควนขันที่คงหลงเหลือเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตรัง ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกหลานได้เห็นถึงคุณค่าและร่วมกันสืบสานประเพณีอันเก่าของชุมชนและจังหวัดตรังให้คงอยู่สืบไป.. >>> สำหรับ ประเพณีชักพระวัดควนขัน หรืองานลากพระเดือน 5 ของชุมชนควนขัน เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวบ้านในชุมชนควนขันปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ในช่วงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย และสำนึกรักบ้านเกิด โดยกิจกรรม ชาวบ้านชุมชนควนขัน และชุมชนใกล้เคียง จะร่วมกันชักเรือพระที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ออกจากวัดควนขัน ไปยังบริเวณสามแยกทางเข้าชุมชนควนขัน บนถนนสายตรัง-พัทลุง เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาได้เข้าร่วมกันสักการะบูชาเรือพระ หลังจากนั้น ชาวบ้านก็พร้อมใจกันลากเรือพระกลับมายังวัดควนขันอีกครั้ง ถือเป็นประเพณีชักพระเดือน 5 ที่เหลือเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตรัง..

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก