การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

อบรมคุณธรรม จริยธรรม

โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการภายในองค์กรตามหลักธรรมภิบาล >>>>> 

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 พ.ค.62 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการภายในองค์กรตามหลักธรรมภิบาล ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา โดยมีนายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายประสาน อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาลนครตรัง และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด หลักสูตรการอบรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครตรัง มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมภิบาลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ได้รับเกียรติจากพลอากาศตรีนายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้บรรยาย โดยมีพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาลเข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 410 คน

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก