การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

นายกเข้ารับฟังปัญหาความเดือดร้อน ณ ซอยหมื่นราม

นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อร่วมกันหาข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างถนนในซอยหมื่นราม >>>

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.62 เวลา 16.30 น. ณ ที่ทำการชุมชนวิเศษกุล นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลนครตรัง นายตรีเนตร เหมือนเลื่อน รองปลัดเทศบาล นายยงยุทธ เบญจวรางกูล ผอ.ส่วนการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังปัญหาของประชาชนทีพักอาศัยอยู่ในบริเวณถนนรัษฎา ซอย 2 (ซอยหมื่นราม) ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรัษฎา ซอย 2 จากถนนรัษฎาไปทางทิศตะวันตกจดบ้านเลขที่ 36/5 และจากข้างบ้านเลขที่ 70/2 จดข้างบ้านเลขที่ 40/19 โดยโครงการฯดังกล่าวนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญา ทำให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าวนายกเทศมนตรีนครตรังจึงได้จัดเวทีในการรับฟังปัญหาจากผู้ได้รับผลกระทบและเชิญตัวแทนผู้รับจ้างมาร่วมพูดคุยถึงสาเหตุที่ทำให้งานไม่แล้วเสร็จ เพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยในการพุดคุยได้ข้อสรุปว่าผู้รับจ้างจะนำกำลังคนและเครื่องจักรเข้าดำเนินการต่อภายในสัปดาห์นี้และจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน โดยประชาชนที่เข้าร่วมระดมความคิดต่างเห็นเป็นแนวทางเดียวกันให้ผู้รับจ้างรายเดิมเข้าดำเนินการต่อ >>>ซึ่งนายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทำหนังสือมายังเทศบาลฯ โดยให้แสดงแผนการดำเนินงานว่าแต่ละช่วงจะเข้าดำเนินการส่วนใด เวลาใด และให้จัดการอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรในเขตก่อสร้างด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน โดยประชาชนผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่างพึงพอใจกับข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก