การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี พ.ศ.2562

เปิดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปีงบประมาณ 2562  >>>

>>>>> วันนี้ 29 พฤษภาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน คณะครูนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง สมาชิกในชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) >>>>> โดยโครงการดังกล่าว งานชุมชนเมือง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง จัดขึ้น เนื่องด้วยสภาพสังคมในปัจจุบัน มีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนมากขึ้นและมีคนที่ประสบกับภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตมีจำนวนมากขึ้น ดังนั้น เทศบาลนครตรัง ซึ่งมีบทบาทในการดูแลและใกล้ชิดกับประชาชน และเป็นองค์กรที่สามารถจะเป็นสื่อกลาง ในการนำความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ นำไปสู่บุคคลที่ประสบกับภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมระหว่างผู้มีความพร้อม ในการช่วยเหลือสังคมกับบุคคลที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต เน้นให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หรือผู้ประสบภาวะยากลำบากมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในสังคม >>>>> สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน คณะครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง สมาชิกในชุมชน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 120 คน โดยกิจกรรมมีการมอบแว่นตา รถจักรยาน คอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง เพื่อเป็นทุนสำหรับการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์..

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก