การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

เสวนา "คุยข่าว เล่าเรื่อง ชมเมืองนครตรัง"

เทศบาลนครตรังจัดโครงการ “คุยข่าว เล่าเรื่อง ชมเมืองนครตรัง” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงานแก่ประชาชน และสื่อมวลชน  >>>

เทศบาลนครตรังจัดโครงการ “คุยข่าว เล่าเรื่อง ชมเมืองนครตรัง” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงานแก่ประชาชน และสื่อมวลชน **** ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง วันนี้ ( 30 พฤษภาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง และตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในโครงการ “คุยข่าว เล่าเรื่อง ชมเมืองนครตรัง” โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ****** โดยในครั้งนี้ มีการพูดคุยในประเด็นหลักๆ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกจำนวน 15 สาย ประกอบด้วย ถนนสายหลังตลาดสด ถนนกันตัง ถนนห้วยยอด ถนนภายในสนามกีฬาทุ่งแจ้ง ถนนวิเศษกุล ซอย 5 ,ถนนวิเศษกุล ซอย 7 ถนนควนคีรี ถนนเลียบทางรถไฟ ถนนราชดำเนิน ถนนรัษฏา ซอย 9 ถนนรัษฎา ถนนพระรามหก ถนนน้ำผุด ถนนเจิมปัญญา และถนนภายในสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ และเพื่อให้ถนนมีความสวยงาม ปลอดภัยป้องกันอุบัติภัยที่เกิดกับผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งถนนสายต่างๆ ไม่มีการปรับปรุงพื้นผิวจราจรมาหลายปี เกิดสภาพปัญหาถนนลื่นเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยการปรับปรุงถนนทั้ง 15 สายนั้น มีการสำรวจโดยช่างผู้ชำนาญการ วิเคราะห์ออกแบบอย่างเหมาะสม โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน ซึ่งเทศบาลนครตรังมีความจำเป็นที่ต้องซื้อเนื่องจากรถบรรทุกขยะเสียเสื่อมตามการใช้งาน และที่ใช้งานได้ในปัจจุบันมีอยู่จำนวน 3 คัน ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้การจัดเก็บขยะภายในเขตเทศบาลฯประสบปัญหาจัดเก็บไม่ทั่วถึงและขยะล้นถัง ทั้งนี้เทศบาลนครตรังได้จัดซื้อรถบรรทุกขยะเพิ่มเติมรวมรถใหม่และรถเก่ามีจำนวนทั้งสิ้น 12 คัน ซึ่งจะเพียงพอต่อการจัดเก็บขยะภายในเขตเทศบาลนครตรัง ******* ด้าน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมพระยารัษฏานุประดิษฐ์จังหวัดตรัง เทศบาลนครตรังได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผ่านสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จำนวน 39,320,000 บาท (สามสิบเก้าล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุ ประดิษฐ์ฯ โดยทำการก่อสร้างบริเวณสนามชนโคเก่า ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งงบประมาณจำนวน 39,320,000 บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างภายนอกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้านโครงสร้างงานผนัง-ผิวผนัง งานผิวพื้น งานหลังคา งานระบบไฟฟ้า และงานระบบประปา-สุขาภิบาล เป็นการดำเนินงานภายใต้งบประมาณของเทศบาลนครตรัง ซึ่งในที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 สภาเทศบาลนครตรังได้อนุมัติให้เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมฯ จำนวน 67,976,000 บาท เหตุที่การก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากเดิมเทศบาลฯได้ขออนุญาติใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสนามกีฬาและสวนสาธารณะ เมื่อมีการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ต้องมีการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ใหม่ ****** จนกระทั่ง หนังสือจังหวัดตรัง ที่ กค 0311.15/385 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 แจ้งว่ากรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาตให้เทศบาลนครตรังใช้ที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตง.235 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เนื้อที่ 9-2-37.9 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ที่ขอได้ตามประสงค์ โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จอาคารดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง โดยเทศบาลนครตรังจะต้องใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในทางราชการเท่านั้น ต่อมาเทศบาลนครตรังได้มีหนังสือ ที่ ตง 52006/490 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 ส่งบันทึกรับทราบแนวเขตให้ธนารักษ์พื้นที่ตรัง เพื่อจัดทำหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดตรังได้มีหนังสือ ที่ กค 0311.15/1577 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ สารบัญลำดับที่ 0992-002-62 เล่ม 1 หน้า 2 อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ น.ส.ล. เลขที่ ตง.235 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เนื้อที่ 9-2-37.9 ไร่ เพื่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) หลังจากนี้จะดำเนินการหาผู้รับจ้างเพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้าง โดยคาดว่าในปี 2565 การดำเนินการจะแล้วเสร็จเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ ******ทั้งนี้ หลังจากมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ได้นำผู้ร่วมโครงการ “คุยข่าว เล่าเรื่อง ชมเมืองนครตรัง” นั่งรถไฟฟ้า และรถบัส ไปดูพื้นที่จริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าว เป็นการให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน...

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก