การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

นครตรังเปิดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (การประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4) วันที่ 3 มิถุนายน 2562 **** 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (การประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4) วันที่ 3 มิถุนายน 2562 **** เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง นายอภิชิต วิโนทัย เป็นประธานเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (การประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4) สืบเนื่องด้วย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลนครตรัง จึงได้ การประชุมประชาคมท้องถิ่นสำหรับเทศบาลขึ้น *****เพื่อให้เทศบาลนครตรัง ได้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 , แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ และนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้มีโครงการที่ยังไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรจุไว้ในแผนและเป็นแผนที่สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก