การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ ปี 2562

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ ปี 2562 >>>>>

วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ ปี 2562 โดยมีนางสาวน้ำทิพน์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาลนครตรัง กล่าวรายงาน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด สร้างวินัย สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ทั้งเพื่อให้ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อย เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนทั้ง 66 ชุมชน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 120 คน ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง และคณะวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก