การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

พิธีปิดค่ายเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

พิธีปิดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  >>>>>

วันนี้ ( 7 มิถุนายน 2562) เวลา 17.00 น. นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ, นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งเด็กและเยาวชนได้เข้าค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนให้ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของสังคม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ตลอดจนวิธีการป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากสิ่งเสพติด พร้อมกับเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดตรังร่วมกับการได้รับความรู้จากวิทยากรที่มาอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก