การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง ปี 2562

เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>>>>

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง ก่อนการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรังให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำประสบการณ์ต่างพื้นที่มาปรับใช้กับการดำเนินกิจกรรมของชมรมและกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครตรังในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพตนเอง และเป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม >>>>> โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอาธร อุคคติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุสู่ความเข้มแข็ง” และ “การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ความเข้มแข็ง” และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุชุมชน ทุกชุมชน คณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน โดยมีกำหนดเดินทางทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ พื้นที่ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก