การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

โครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรัง ประจำปี 2562

นายกเทศมนตรีนครตรังเปิดโครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรังร่วมพลังด้วยมือเรา ประจำปี 2562 >>>>>

 วันนี้ (12 มิถุนายน 2562) นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรังร่วมพลังด้วยมือเรา ประจำปี 2562 โดยมีนายนรเศรษฐ์ ชาลปติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติฯ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้าหรือสิ่งของในที่หรือทางสาธารณะ มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดวางตั้งจำหน่ายสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามไม่กีดขวางทางเท้าและถนนหรือการจราจร ทั้งเพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้าหรือสิ่งของในที่ทางสาธารณะได้ปฏิบัติความหลักเกณฑ์ตามที่เทศบาลกำหนด ได้แก่ เรื่องของเวลาตั้งจำหน่ายสินค้า การเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการจำหน่ายสินค้า ตลอดจนการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณที่จำหน่ายสินค้าหลังจากเลิกจำหน่ายแล้ว เพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้าหรือสิ่งของในที่หรือทางสาธารณะได้มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ตลอดจนเทศบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกระทำความผิดลดลงและเป็นการสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการคืนทางเท้าให้ประชาชน และเพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้าหรือสิ่งของ ในที่หรือทางสาธารณะ ได้ประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานราก >>>>> โดยครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนผู้จำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ ตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลนครตรัง ประกอบด้วย ตัวแทนผู้จำหน่ายสินค้าหน้าสถานศึกษา ตัวแทนผู้จำหน่ายสินค้าบริเวณสวนสาธารณะ ตัวแทนผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเทศบาลและตลาดเอกชน และ ตัวแทนผู้จำหน่ายสินค้าในที่และทางสาธารณะ (ทางเท้าและถนน) จำนวน 100 คน ร่วมรับการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง บรรยายให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจราจรที่เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือในที่ทางสาธารณะ และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง บรรยายให้ความรู้เรื่องแผงลอยกับสุขภาพ.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก