การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

นครตรังรวมพลังทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน

เปิดโครงการ “บ้าน วัด โรงเรียน จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุริคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  >>>>>

วันนี้ (12 มิถุนายน 2562 ) นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ “บ้าน วัด โรงเรียน จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุริคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพรราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยในครั้งนี้เทศบาลนครตรังร่วมกับตัวแทนจิตอาสาภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กิจกรรม เก็บกวาด กำจัดขยะ และคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดยุงลาย บริเวณโรงเรียนเทศบาล 2(วัดกะพังสุรินทร์) กลุ่มที่ 2 กิจกรรม เก็บกวาด กำจัดขยะ และคว่ำภาชนะ บริเวณวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง กลุ่มที่ 3 กิจกรรม เก็บกวาด กำจัดขยะ และคว่ำภาชนะ บริเวณ 2 ข้างทางจากหน้าโรงเรียนฯ ถึงบริเวณรอบอนุสาวรีย์พระยารัษฏาฯ กลุ่มที่ 4 เก็บกวาด กำจัดขยะ และคว่ำภาชนะ บริเวณ 2 ข้างทางจากหน้าโรงเรียนฯ ถึง บริเวณรอบสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ กลุ่มที่ 5 กิจกรรม เปิดคูดูท่อ เปิดทางระบายน้ำ จากอนุสาวรีย์พระยารัษฏาฯ ถึง บริเวณรอบสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ กลุ่มที่ 6 กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ – พัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดสิ่งกีดขวาง บริเวณรอบรั้วโรงเรียนฯ จากบ้านโคกขัน ถึง บริเวณศาลาบำเพ็ญกุศลศพ วัดกะพังสุรินทร์ฯ กลุ่มที่ 7 กิจกรรมแผ้วถางต้นไม้ บริเวณแนวป้ายทางเข้าโรงเรียน กลุ่มที่ 8 กิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพ ลงในสระกะพังสุรินทร์ และกลุ่มที่ 9 กิจกรรม สถานที่/พิธีการ/รถแห่ประชาสัมพันธ์ /รถพยาบาล รถบริการอาหาร-เครื่องดื่ม – ถุงดำ บริเวณวัดกะพังสุรินทร์ฯ

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก