การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

ร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562

ร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 (World Blood Donor Day 2019) โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ >>>>>

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้นายวีร์รัศม์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 (World Blood Donor Day 2019) โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ อ.เมืองตรัง ด้วยในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบระบบหมู่โลหิตเอ,บี โอ จากการค้นพบครั้งนั้น ถือได้ว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานการบริจาคโลหิตของโลก ทำให้ได้รับรางวัลโนเบล ดังนั้นองค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ จึงกำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นวันขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและเชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันดังกล่าว เริ่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2547 มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน และกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต การสร้างเยาวชนตัวอย่างด้านการบริจาคโลหิต ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดตรังจึงได้จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 (World Blood Donor Day 2019) ในวันนี้ และคำขวัญของปีนี้ คือ “Safe Blood For all” “โลหิตปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ” สำหรับกิจกรรมได้มีการรับบริจาคโลหิตโดยมีเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 300 ยูนิต การรับบริจาคอวัยวะ และดวงตา นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องงานบริการโลหิต กิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคโลหิต และให้การสนับสนุนงานด้านการจัดหาโลหิตอีกด้วย

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก