การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย ประจำปี 2562

เทศบาลนครตรัง ขับเคลื่อนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย ประจำปี 2562 แก่ประชาชนและผู้สนใจในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรัง >>>>> 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย ประจำปี 2562 ซึ่งฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครตรัง จัดขึ้น เนื่องด้วยได้เล็งเห็นว่า ความรู้ทางด้านกฎหมายมีความจำเป็นและสำคัญมากที่ประชาชนทุกคนควรรู้ เนื่องจากทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ จึงได้จัดโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจในเขตเทศบาลนครตรัง ได้มีความรู้และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปรับใช้และถือปฏิบัติอย่างถูกต้องในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยในครั้งนี้ เน้นให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน ได้แก่ พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2540 กฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง เช่า เช่าซื้อ รวมถึงกฎหมายลักษณะหน้าที่ควรรู้เกี่ยวกับ ทรัพย์ ที่ดิน มรดก และกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ มงคล มาลยารม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก