การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562

นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 >>>> 

วันนี้ (28 มิถุนายน 2562) นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง สืบเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและขยายวงกว้างเข้าสู่ชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และการหวนกลับมาระบาดของยาเสพิดในปัจจุบัน ทำให้คณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง ซึ่งนำโดย นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มีความห่วงใยต่อสภาพปัญหาดังกล่าว และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง จึงได้จัดให้มีโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี และสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง ให้มีความสามารถ มีความเข้มแข็ง มีจิตสำนึกในการเป็นผู้นำ และมีแนวทางในการจัดทำแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเหมาะสม ทั้งเพื่อให้แกนนำชุมชนและเยาวชน มีความเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด รู้ถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยในครั้งนี้ มีกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครตรังเข้าร่วมการอบรม จำนวน 140 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก