การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

แผนงานและงบประมาณ

โครงการเงินอุดหนุนชุมชนฯ ปี 2562 ณ ชุมชนหนองยวน

ร่วมเป็นเกียรติและพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ภาษามลายู ครั้งที่ 2 >>>> 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง นำโดย นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายประสาน อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาลนครตรัง สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติและพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ภาษามลายู ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2562 ณ มัสยิดมะดินะตุลอิสลาม จังหวัดตรัง โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของชุมชนบ้านหนองยวน 3

สนับสนุนโดยงานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก