การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

นครตรังอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่โรงเรียนในสังกัดทั้ง8โรง

เทศบาลนครตรัง จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562เพื่อสร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมป้องกันและระงับอัคคีภัย >>>> 

***เทศบาลนครตรัง จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562เพื่อสร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมป้องกันและระงับอัคคีภัย //**//วันนี้ (2 ก.ค.62) ที่โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาลนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 11กรกฏาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูนักเรียน และเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น รวมทั้งมีความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทั้งสามารถความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก ตระหนักถึงอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันหากเกิดอัคคีภัยขึ้น //*//สำหรับการจัดอบรมในวันนี้ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) เข้าร่วม ซึ่งการจัดอบรมมีการให้ความรู้ทั้งทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือในการดับเพลิง ซึ่งผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในการเข้าระงับเหตุ และการหนีไฟโดยไม่ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ จะทำการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้น ทั้ง 8 โรงเรียนในสังกัดฯ

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก