การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

แผนงานและงบประมาณ

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ ชุมชนบางรัก

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะเทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562 ณ ชุมชนบางรัก >>>> 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะเทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562 ณ ชุมชนบางรัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายในชุมชน อันจะนำไปสู่เมืองตรังสะอาดอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง และนางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาลนครตรัง ร่วมเป็นเกียรติพบปะและร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน ณ ที่ทำการชุมชนบางรัก

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก