การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

แผนงานและงบประมาณ

ติดตั้งถังขยะอินทรีย์ ณ บ้านพัก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย

ติดตั้งถังขยะอินทรีย์ ณ บ้านพัก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา และบ้านท่านนายกกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง >>>> 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรี นางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาลนครตรัง พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง และนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าติดตั้งถังขยะอินทรีย์ ณ บ้านพัก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา และบ้านท่านนายกกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลนครตรัง และนักศึกษาฝึกงาน เป็นอย่างดี ซึ่งการติดตั้งถังขยะอินทรีย์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติ โดยนำหลักการ 3ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่) มาเป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง ถือเป็นแบบอย่างการจัดการขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนที่จะเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน และชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง อันจะนำไปสู่ความสะอาดและเป็นระเบียบโดยรวม..

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก