การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

แผนงานและงบประมาณ

นายกเทศมนตรีต้อนรับ คกก.ตรวจประเมินเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน

นายกเทศมนตรีนครตรังให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน >>>

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครตรัง เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ชั้น3 เทศบาลนครตรัง ซึ่งเดินทางมาตรวจประเมินเทศบาลบาลนครตรังจำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านความสะอาด ด้านการจัดการขยะ ด้านการสร้างความตระหนักในเรื่องของปกป้องสิ่งแวดล้อมและเรื่องการรักษาความสะอาด ด้านพื้นที่สีเขียว ด้านความปลอดภัย สุขภาพ และการรักษาความปลอดภัยของเมือง ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว โดยคณะกรรมการฯได้พิจารณาจากเอกสาร การลงพื้นที่จริง พร้อมทั้งสัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการตรวจประเมินฯนี้ หน่วยงานราชการ สมาคม ชมรมต่างๆ ได้แก่ .องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง,สำนักงานจังหวัดตรัง,สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรัง,สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองตรัง,สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง,สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง,สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง,ททท.สำนักงานตรัง,สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง,ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรัง,ชมรมร้านอาหารจังหวัดตรัง,กลุ่มโอทอปจังหวัดตรัง ,นายธนะวิทย์ เพียรดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง ได้ให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาและบูรณาการความร่วมมือเพื่อร่วมกันผลักดันให้จังหวัดตรังได้เป็นมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียนอีกครั้ง โดยสรุปในภาพรวม คณะกรรมการฯพิจารณาตามตัวชี้ทั้ง 7 ด้าน เทศบาลนครตรังอยู่ในเกณฑ์ดี >>>ทั้งนี้ เมื่อปี 2561 เทศบาลนครตรังผ่านการตรวจประเมิน และได้เดินทางไปรับโล่มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในงาน Asean Tourism Forum 2018 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ผ่านการประเมิน 3 แห่งด้วยกันด้วยกัน ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลเมืองยโสธร และเทศบาลนครตรัง

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก