พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖

พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖...

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด