การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงใบตองงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562

อ่านต่อ

การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้ป่วยเอดส์ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่เทศบาลนครตรัง ฯ

อ่านต่อ

การรับลงทะเบียนคนพิการ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่เทศบาลนครตรัง ฯ

อ่านต่อ

การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่เทศบาลนครตรัง ฯ

อ่านต่อ

แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน ตลุาคม 2562

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561