การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

อ่านต่อ

การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)

อ่านต่อ

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

อ่านต่อ

ประกาศสภาเทศบาลนครตรัง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ.2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.2564

อ่านต่อ

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563)

อ่านต่อ

แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน มีนาคม 2563

อ่านต่อ

ใบสมัครโครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 (ร้อนนี้เพื่อลูกรัก) วันที่ 1-30 เมษายน 2563

อ่านต่อ
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561