ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครตรัง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อใช้ในการทัศนศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) ปี 2562

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจัดซ์้อเก้าอี้ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จำนวน 190 ตัว และสำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 100 ตัว

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน (เวที)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561)

   

รายงานประจำปี 2560