ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อรถบดอัดสั่นสะเทือน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีปีะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องวัดมุมและวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหาร ของ ร.ร.เทศบาบ 5 , ท.6 , ท.7

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร จำนวน 3 รายการ สำหรับ ร.ร.เทศบาล 5 , ร.ร.เทศบาล 6 , ร.ร.เทศบาล 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะเชื่อมต่อตรอกปลากับถนนวิเศษกุล

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะเชื่อมต่อตรอกปลากับถนนวิเศษกุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (สิงหาคม - กันยายน 2561)

   

นางฟ้าสาร (มิถุนายน - กรกฎาคม 2561)

   

รายงานประจำปี 2560