การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์

อ่านต่อ

ประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์โฆษณาและเปยแพร่ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 3 รายการ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์และจอรับภาพ ฯ

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจัดยางแอสฟัลต์ CMS - 2h ชนิดบรรจุถัง จำนวน 35 ถัง

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมทางเท้า/ฝาคูระบายน้ำ และซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์อื่นภายในเขตเทศบาลนครตรัง จำนวน 13 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางปรับปรุงรั้วพร้อมประตูเปิดปิดอาคารเก็บเอกสารและพัสดุกองคลัง

อ่านต่อ

ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครตรัง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ 2562 - มีนาคม 2562)

   

รายงานประจำปี 2561