การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ประกาศราคากลางวัสดุการศึกษา (วัสดุเพื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา)

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 20 กล้อง 

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 20 กล้อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศ 4.0 สำหรับสำนักการศึกษา ฯ

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

อ่านต่อ

ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวศราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 35 เครื่อง ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ 2562 - มีนาคม 2562)

   

รายงานประจำปี 2561