งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561

อ่านต่อ

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561

อ่านต่อ

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 2

อ่านต่อ

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559

อ่านต่อ

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559

อ่านต่อ

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2559

อ่านต่อ

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ ตุลาคน 2558 - ธันวาคม 2558

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (สิงหาคม - กันยายน 2561)

   

นางฟ้าสาร (มิถุนายน - กรกฎาคม 2561)

   

รายงานประจำปี 2560