การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

รายงานทางการเงิน

รายละเอียด

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561