การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

สถานที่ท่องเที่ยว

สวนสมเด็จพระศรีนคริทร์ 95

       

 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก