การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

สินค้าและอาหารพื้นเมือง

หมูย่างเมืองตรัง

     

 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก