การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนวิเศษกุล 2

ประธานชุมชน นางอมรรัตน์  วิภูศักดิ์
ที่อยู่ประธานชุมชน 117-119 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 081-4151543
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก