การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รร.ท.3 (บ้านนาตาล่วง)

โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จัดโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กิจกรรมประกวดสื่อ ปีการศึกษา 2561 >>>> 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จัดโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กิจกรรมประกวดสื่อ ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนผลิตสื่อที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งเพื่อสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนพร้อมทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น โดยในปีการศึกษานี้คณะครูได้ส่งสื่อเข้าประกวดครบ 100%

.

.

.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก