การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

ต้อนรับคณะจากเทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ต้อนรับคณะจากเทศบาลนครเกาะสมุย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลนครตรัง ด้านการดูแลสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยที่บ้าน ในโครงการโรงพยาบาลหนึ่งหมื่นเตียง >>>>>

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง นายนายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาสลนครตรังและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับคณะอบรมและศึกษาดูงาน จากเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งนำคณะโดย นายสุนทร ภู่ไพบูลย์ และ นายสุธรรม สามทอง รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล แพทย์จากโรงพยาบาลเกาะสมุย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนึ่งหมื่นเตียง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเกาะสมุย จำนวน 42 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลนครตรัง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าของเทศบาลนครเกาะสมุย ในด้านการดูแลสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยที่บ้าน ในโครงการโรงพยาบาลหนึ่งหมื่นเตียงเทศบาลนครเกาะสมุย ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สามารถพัฒนาทักษะและประสบการณ์แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนึ่งหมื่นเตียงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ..

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก