การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

โครงการสุขภาพดีวิถีไทย ประจำปี 2562

 เทศบาลนครตรัง เปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน “การแข่งขันฟุตบอล 7 คน มัชฌิมภูมิคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562" >>>

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธาน เปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน “การแข่งขันฟุตบอล 7 คน มัชฌิมภูมิคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ซึ่งเทศบาลนครตรังจัดขึ้น โดยงานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาในจังหวัดตรัง ทั้งเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายและสร้างคุณธรรมประจำใจ ตามวัตถุประสงค์หลักของการกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักเคารพกฎ กติกา และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด โดยครั้งนี้จัดให้มีการแข่งขัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นประชาชน และอาวุโส ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก