การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

นครตรังขับเคลื่อนการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนควนขัน ชุมชนย่านการค้า ชุมชนท้ายพรุ และชุมชนดคกยูง เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของอุปโภค-บริโภค 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายนางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองคลัง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนควนขัน ชุมชนย่านการค้า ชุมชนท้ายพรุ และชุมชนดคกยูง เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของอุปโภค-บริโภค พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากหรือผู้ด้อยโอกาส บูรณาการร่วมกับโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ เทศบาลนครตรัง ได้ติดตามออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องในชุมชน ซึ่งหมุนเวียนกันไปในชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งการดูแลสุขภาพของประชาชน เทศบาลนครตรัง ได้จัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงใกล้ชิดกับประชาชน ทั้งการให้บริการเชิงรุกในชุมชนและเชิงรับที่หน่วยบริการสาธารณสุข สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขแบบใกล้บ้านใกล้ใจ เน้นการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและฟื้นฟูสภาพ แก่ประชาชน ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ตามแนวทางการดูแลแบบใกล้บ้านใกล้ใจ

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก